دستگاه های ویپ

به طور کل سیگار الکترونیک یا ویپ دستگاه های الکتریکی هستند که با استفاده از قدرت باتری و مقاومت کویل سبب میشوند مقدار حرارت لازم برای تبخیر مایع مخصوص که لیکویید یا جویس E-LIQUID E-JUICE نامیده میشود ایجاد شود تا شما از بخار حاصل از آن استفاده نمایید.